VPS Powerful 1

209,000 đ
1 tháng
 • CPU 2 vCPU
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 25GB SSD
 • RAM 3GB
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạnVPS Powerful 2

319,000 đ
1 tháng
 • CPU 3 vCPU
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 35GB SSD
 • RAM 4GB
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạnVPS Powerful 3

429,000 đ
1 tháng
 • CPU 4 vCPU
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 60GB SSD
 • RAM 6GB
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạnVPS Powerful 4

559,000 đ
1 tháng
 • CPU 6 vCPU
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 80GB SSD
 • RAM 8GB
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạnVPS Powerful 5

849,000 đ
1 tháng
 • CPU 8 vCPU
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 100GB SSD
 • RAM 10GB
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạnVPS Powerful 6

1,059,000 đ
1 tháng
 • CPU 10 vCPU
 • Tần số cơ bản 2.3 GHz
 • Dung lượng 120GB SSD
 • RAM 16GB
 • Network Port 10Gbps
 • Network speed 300Mbps/3Mbps
 • Backup Hàng tuần
 • Bandwidth Không giới hạn