Email Google Workspace

Business Starter

 • Email doanh nghiệp
 • Cuộc họp video
 • 100 người tham dự
 • 30GB bộ nhớ mỗi người dùng
 • Số lượng user giới hạn 1 – 300
 • Giá áp dụng cho 20 user đầu

 • Business Standard

 • Email doanh nghiệp
 • Cuộc họp video
 • 150 người tham dự
 • 2 TB bộ nhớ mỗi người dùng
 • Số lượng user giới hạn 1 – 300
 • Giá áp dụng cho 20 user đầu

 • Business Plus

 • Email doanh nghiệp
 • Cuộc họp video
 • 500 người tham dự
 • 5 TB bộ nhớ mỗi người dùng
 • Số lượng user giới hạn 1 – 300
 • Giá áp dụng cho 20 user đầu

 • Enterprise

 • Email doanh nghiệp
 • Cuộc họp video
 • 500 người tham dự
 • 5 TB bộ nhớ mỗi người dùng
 • Số lượng user giới hạn Liên Hệ
 • Giá áp dụng Liên Hệ