Mega Pro Hosting

Mega Pro 1

 • 4GB dung lượng SSD
 • 1 Addon Domain
 • 1 CPU Core
 • 1.5 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 40MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Pro 2

 • 6GB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 40MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Pro 3

 • 12GB dung lượng SSD
 • 2 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 40MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Pro 4

 • 20GB dung lượng SSD
 • 3 Addon Domain
 • 2 CPU Core
 • 2 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 40MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Pro 5

 • 25GB dung lượng SSD
 • 4 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 3 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 40MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Mega Pro 6

 • 30GB dung lượng SSD
 • 6 Addon Domain
 • 3 CPU Core
 • 4 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 40MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí