Business Hosting NVMe

Business Hosting 1

 • 6GB dung lượng NVMe
 • 3 Addon Domain
 • 1 CPU Xeon® Gold 61xx
 • 3 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 250MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Business Hosting 2

 • 10GB dung lượng NVMe
 • 5 Addon Domain
 • 2 CPU Xeon® Gold 61xx
 • 6 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 250MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Business Hosting 3

 • 15GB dung lượng NVMe
 • 6 Addon Domain
 • 4 CPU Xeon® Gold 61xx
 • 8 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 250MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Business Hosting 4

 • 20GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon Domain
 • 6 CPU Xeon® Gold 61xx
 • 10 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 250MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Business Hosting 5

 • 25GB dung lượng NVMe
 • 10 Addon Domain
 • 6 CPU Xeon® Gold 61xx
 • 12 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 250MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí

 • Business Hosting 6

 • 35GB dung lượng NVMe
 • 15 Addon Domain
 • 8 CPU Xeon® Gold 61xx
 • 16 GB RAM
 • Không giới hạn Inodes
 • Không giới hạn Sub-domains
 • Không giới hạn MySQL
 • 250MB/s Disk I/O
 • WordPress Toolkit
 • Chứng chỉ SSL miễn phí