Chứng chỉ SSL DV

PositiveSSL DV

Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho 1 tên miền

 • Chứng chỉ DV (Domain Validation)
 • Chứng thực 1 tên miền
 • Bảo hiểm $50.000
 • Dynamic Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • EssentialSSL DV

  Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho 1 tên miền

 • Chứng chỉ DV (Domain Validation)
 • Chứng thực 1 tên miền
 • Bảo hiểm $10.000
 • Static Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • Sectigo SSL DV

  Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho 1 tên miền

 • Chứng chỉ DV (Domain Validation)
 • Chứng thực 1 tên miền
 • Bảo hiểm $500.000
 • Static Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • PositiveSSL Wildcard DV

  Chứng chỉ SSL 1 tên miền chính và không giới hạn sub

 • Chứng chỉ DV (Domain Validation)
 • Chứng thực 1 tên miền và all sub
 • Bảo hiểm $50.000
 • Dynamic Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • EssentialSSL Wildcard DV

  Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho tên miền chính và không giới hạn sub-domain

 • Chứng chỉ DV (Domain Validation)
 • Chứng thực 1 tên miền và all sub
 • Bảo hiểm $10.000
 • Static Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt

 • PositiveSSL Multi-Domain DV

  Chứng chỉ SSL giá rẻ dành cho nhiều tên miền với 1 chứng chỉ duy nhất

 • Chứng chỉ DV (Domain Validation)
 • Chứng thực 3 tên miền
 • Bảo hiểm $50.000
 • Static Site Seal
 • Hỗ trợ chứng thực miễn phí
 • Mã hóa 256 bit
 • Không giới hạn cấp lại
 • Thời gian hiệu lực 1 năm
 • Hỗ trợ mọi trình duyệt