Email Server Riêng

Email Server 1 994 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 25GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 2 998 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 50GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 3 998 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 100GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 4 1000 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 150GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 5 1000 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 200GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 6 1000 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 250GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 7 998 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 300GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 8 1000 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 350GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm

 • Email Server 9 1000 Có sẵn

 • Tỷ lệ vào inbox 99%
 • Dung lượng 400GB SSD
 • Storage SSD Enterprise
 • Tên miền Không giới hạn
 • Địa chỉ Email Không giới hạn
 • Email Forwarder Không giới hạn
 • Mail list Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Miễn Phí gói bảo mật SSL
 • Giảm 20% Khi Đăng ký 1 Năm