Dedicate Server Khuyến Mãi

Server KM 1

 • Server Dell R630
 • CPU Intel E5 2680 v4 x 2
 • Core 28 Core - 56 Threads
 • CPU Speed 2.4 GHz
 • RAM 96GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2 NVMe PM983 1.88TB
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server KM 2

 • Server HP DL360 G9
 • CPU Intel E5 2680 v4 x 2
 • Core 28 Core - 56 Threads
 • CPU Speed 2.4 GHz
 • RAM 96GB ECC Reg
 • Disk 1 480GB Ssd Enterprise
 • Disk 2 6TB Sas HDD x 2
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server KM 3

 • Server Dell R630
 • CPU Intel E5 2680 v4 x 2
 • Core 28 Core - 56 Threads
 • CPU Speed 2.4 GHz
 • RAM 96GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2 1TB SSD Enterprise
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server KM 4

 • Server Dell R630
 • CPU Intel E5 2680 v4 x 2
 • Core 28 Core - 56 Threads
 • CPU Speed 2.4 GHz
 • RAM 64GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB SSD
 • Disk 2 480GB SSD
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server KM 5

 • Server HP DL360 G9
 • CPU Intel E5 2680 v4 x 2
 • Core 28 Core - 56 Threads
 • CPU Speed 2.4 GHz
 • RAM 64GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB SSD
 • Disk 2 6TB Sas HDD
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server KM 6

 • Server Dell R630
 • CPU Intel E5 2680 v4 x 2
 • Core 28 Core - 56 Threads
 • CPU Speed 2.4 GHz
 • RAM 64GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB SSD
 • Disk 2 SSD NVMe 960GB
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server GOLD KM 7

 • Server Máy Chủ H3C
 • CPU CPU Xeon Gold 6133 x 2
 • Core 40 Core - 80 Threads
 • CPU Speed 2.1 GHz
 • RAM 96GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2 1TB U2 NVMe SSD
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server GOLD KM 8

 • Server Máy Chủ Fujitsu
 • CPU CPU Xeon Gold 6133 x 2
 • Core 40 Core - 80 Threads
 • CPU Speed 2.1 GHz
 • RAM 96GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2 SSD NVMe 1.88TB
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn

 • Server GOLD KM 9

 • Server Máy Chủ Fujitsu
 • CPU CPU Xeon Gold 6133 x 2
 • Core 40 Core - 80 Threads
 • CPU Speed 2.1 GHz
 • RAM 96GB ECC Reg
 • Disk 1 240GB Ssd Enterprise
 • Disk 2 900GB NVMe SSD x 2
 • Network Port 10Gbps
 • Speed 100Mbps/3Mbps
 • Bandwidth Không giới hạn