Email Relay

Relay 600 5000 Có sẵn

 • Email Gửi Mỗi Ngày 600
 • Kích Thước Email 25MB
 • Không Giới Hạn Domains
 • Tỷ Lệ Vào inbox 99,9%
 • SPF/DKIM/DMARC
 • SSL 465,TLS 587
 • Anti spam / virus

 • Relay 1200 4999 Có sẵn

 • Email Gửi Mỗi Ngày 1200
 • Kích Thước Email 25MB
 • Không Giới Hạn Domains
 • Tỷ Lệ Vào inbox 99,9%
 • SPF/DKIM/DMARC
 • SSL 465,TLS 587
 • Anti spam / virus

 • Relay 2000 5000 Có sẵn

 • Email Gửi Mỗi Ngày 2000
 • Kích Thước Email 25MB
 • Không Giới Hạn Domains
 • Tỷ Lệ Vào inbox 99,9%
 • SPF/DKIM/DMARC
 • SSL 465,TLS 587
 • Anti spam / virus